Revisjon

Ordinær revisjon - Delrevisjon av regnskap - Forenklet revisjonskontroll - Avtalte kontrollhandlinger - Attestasjonstjenester

Revisor er samfunnets tillitsperson. Som revisor er vårt samfunnsoppdrag å sørge for at det som rapporteres fra våre kunder er til å stole på. Formålet med lovbestemt revisjon er nettopp å sikre at årsregnskapet oppfyller gjeldende lovkrav og ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisor foretar slik kvalitetssikring av grunnlaget for skatter og avgifter.

Gjennom å bistå næringslivet, kontrollere og bekrefte informasjon næringslivet gir til det offentlige og til markedet, bidrar revisor til å skape tillitt, og revisor må sees på som samfunnets tillitsperson. Revisjon er en viktig samarbeidspartner for et anstendig og ryddig arbeids- og næringsliv.

Vi hos HLO revisjon & rådgivning tilbyr tjenester innen revisjon og rådgivning. Vi er lokalt forankret med lokaler i Sandefjord sentrum og har som målsetting at våre tjenester utføres med høye krav til kvalitet, etikk og integritet. Vi mener vi skal være godt oppdatert på det siste innen lover og regler gjennom jevnlig etterutdanning på de ulike fagområder.